index

הכנס השנתי של האגודה יערך ב-20 במאי 2014 במלון דן פנורמה בתל אביבלהרשמה ולהגשת תקציריםקול קורא להצגה בכנס
(שימו לב שהמועד האחרון להגשת תקצירים נדחה ל-24 במרס)הרבעון לכלכלה